Zaproszenie

Wszyscy nasi członkowie, którzy najpóźniej do 13.maja 2022 r. uiścili swoją składkę 
członkowską, są zaproszeni:
na nasze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które Zarząd zwołuje na pisemne żądanie Komisji
Rewizyjnej, na dzień 29.maja 2022 r. na godz. 13:00 (a przy braku quorum na 13:15) w siedzibie
naszego Towarzystwa w Zielonej Górze przy ul. St. Żeromskiego 16A.
Szerokie uzasadnienie konieczności, by takie Zgromadzenie zwoływać, znajduje się na naszej stronie
internetowej www.tskmn.pl (chwilowo jedynie po polsku).
Zarząd TSKMN
Porządek obrad
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie przez Przewodniczącego Zarządu lub jego
Zastępczynię/cę i powitanie przybyłych członków i gości,
2. Wyznaczenie osoby, która poprowadzi to Zgromadzenie,
3. Ustanowienie protokolanta,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Sporządzenie listy kandydatów ubiegających się o stanowisko Przewodniczącego Zarządu,
6. W wypadku, gdy na liście tej znajdzie się więcej osób niż jedna, przeprowadzone zostaną
wybory tajne, w innym wypadku przeprowadzone zostaną wybory zwyczajne,
7. Ogłoszenie wyników wyboru Przewodniczącego Zarządu przez Komisję Skrutacyjną,
8. Wypowiedź nowej/go Przewodniczącej/go Zarządu,
9. W wypadku, gdy na Przewodniczącego Zarządu wybrana zostanie inna osoba, niż obecny, a
wybrana osoba teraz jest członkiem albo Zarządu, albo Komisji Rewizyjnej, wówczas
przeprowadzony zostanie uzupełniający wybór nowej osoby do tego organu, który pomniejszony
został na skutek objęcia przez członka tego organu funkcji Przewodniczącego Zarządu; analogicznie
gdy do Zarządu zostanie wybrana osoba będąca obecnie członkiem Komisji Rewizyjnej –
przeprowadzony zostanie uzupełniający wybór do tej Komisji,
10. Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających przez Komisję Skrutacyjną,
11. Wolne wnioski kierowana do Przewodniczącego Zarządu,
12. Ew. dyskusja nad tymi wnioskami,
13. Odczytanie protokołu i jego podpisanie przez prowadzącego Zgromadzenie i protokolanta,
14. Zamknięcie Zgromadzenia