Edukacja Regionalna

“Odra-rzeka życia

Odra oraz obszar, przez który przepływa, tworzy doskonałe warunki do życia dla wielu gatunków roślin i  zwierząt, jest drogą wodną, co czyni te tereny niezwykle atrakcyjnymi dla  jego mieszkańców oraz turystów lubiących spędzać czas obcując z naturą

Odra, to rzeka co prawda podzielona, ale nie dzieląca, choć jest rzeką  graniczną

Nasz projekt ma na celu prezentację naszego działania na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego  we wspólnym obszarze przygranicznym.

W ramach projektu nasza młodzież zweryfikowała praktycznie swoją wiedzę zawodową oraz uczestniczyła w warsztatach w zakresie edukacji regionalnej, przyrodniczej oraz historycznej.

Zadaniem młodzieży było odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i potencjału przyrodniczego na terenie Doliny Środkowej Odry oraz stworzenie produktów- opracowanie historycznej i przyrodniczej Wyprawy Odkrywców, oraz ukazanie działań zawodowych na urządzeniach hydrotechnicznych na rzecz zachowania bioróżnorodności oraz bezpieczeństwa terenów przyległych.

Młodzież podczas warsztatów przyrodniczych opracowała karty obserwacji roślin i zwierząt chronionych z Obszaru Natura 2000, goszczących  na kartach „Czerwonej Księgi”, czyli liście gatunków zagrożonych wyginięciem i podlegających szczególnej ochronie i w efekcie stworzyła quest przyrodniczy. Podczas warsztatów medialno-marketingowych pracowała nad stroną internetową, oraz graficzną formą Wypraw Odkrywców- questu przyrodniczego podkreślającego walory krajobrazowe i wskazującego na ostoje dla wielu gatunków “zakwalifikowanych jako grożące wymarciem”, questu historycznego podkreślającego bogatą historyczną przeszłość regionu, a także nad prezentacją na temat warsztatów zawodowych.

Rzeka Odra nie jest naturalną drogą wodną, lecz jest efektem długoletniej działalności człowieka i jego świadomego wpływu na środowisko.

Obecny kształt rzeki to skutek świadomych, misternych zabiegów człowieka, który rzekę skrócił, obudował wałami.

Kolejnym działaniem chcemy uświadomić młodym ludziom, iż nie powinniśmy zaniechać kontroli nad rzeką, gdyż skarci ona nas za brak szacunku i odbierze w jednej chwili naszą wieloletnią pracę.

Dlatego młodzież w ramach warsztatów zawodowych przeprowadziła remont i modernizację urządzeń hydrotechnicznych.

Ponadto prawie przez dwa tygodnie zdobywała wiedzę podczas warsztatów, sporządziła analizę sytuacji historycznej na danych terenach i stworzyła quest, również dokonała ewaluacji oznakowanej i opisanej bazy, zapoznała się z ofertą regionalną oraz wyeksponowała swój wkład w rozwój oraz wzrost atrakcyjności transgranicznego wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego w regionie.

Zweryfikować zdobytą wiedzę mogła już w drugim tygodniu pobytu podczas Konkursu wiedzy o Polsce i Niemczech.

 

 

 

Opracowanie: grupa Młodych Redaktorów przy TSKMN /

     opieka merytoryczna Iwona Wysocka (Asystent edukacji kulturalnej)