Statut

STATUT
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze
uchwalony przez zebranych na Wolnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 1994 r. w Zielonej Górze

RODZIAŁ I Nazwa, teren działania i siedziba Towarzystwa
§ 1. Stowarzyszenie, zwane dalej Towarzystwem, nosi nazwę TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ w Zielonej Górze i jest osobą prawną.
§ 2. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze działa na terenie Województwa Lubuskiego i ościennych i ma prawo tworzenia Kół w terenie.
§ 3. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Zielona Góra.
§ 4. Towarzystwo ma swoje godło, znak i własną flagę. Pieczęć, papier firmowy z nagłówkiem i inne znaki charakterystyczne ma w języku polskim i niemieckim. Towarzystwo używa pieczęci z napisem: „TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W ZIELONEJ GÓRZE” oraz „ SOZIAL-KULTURELLE GESELLSCHAFT DER DEUTSCHEN MINDERHEIT IN GRÜNBERG”

RODZIAŁ II Cele Towarzystwa i sposoby ich realizacji
§ 5. Towarzystwo stawia sobie następujące cele:
1. Pielęgnacja, krzewienie i popularyzacja języka niemieckiego, kultury, oświaty i tradycji narodu niemieckiego, zmierzające do zaspokojenia w tym zakresie potrzeb członków Towarzystwa,
2. Reprezentowanie interesów członków Towarzystwa na forum publicznym tak wobec instytucji państwowych jak i samorządowych, a także kościelnych,
3. Umacnianie przyjaznych stosunków pomiędzy ludnością niemiecką i polską.
4. Popularyzacja literatury i prasy niemieckiej.
§ 6. Towarzystwo realizuje swe cele w szczególności przez:
1. Organizowanie i prowadzenie ośrodków krzewienia i popularyzacji kultury i sztuki niemieckiej, a w szczególności bibliotek, ośrodków kultury, klubów, świetlic oraz nauczania języka niemieckiego,
2. Popieranie ruchu oświatowego, artystycznego, kulturalnego i sportowego ludności niemieckiej,
3. Organizowanie publicznych imprez, wystaw, odczytów, spotkań z osobistościami życia artystycznego, kulturalnego, naukowego, politycznego i społecznego.
4. Współpracę z władzami oświatowymi w zakresie rozwoju nauczania języka niemieckiego.
5. Organizowanie i popieranie dokształcania językowego dorosłych.
6. Organizowanie wydawnictw w języku niemieckim i wydawanie własnego organu prasowego,
7. Podejmowanie działań na rzecz utrzymania, konserwacji, odbudowy i publicznego udostępniania pamiątek kultury niemieckiej istniejących na terenie działania Towarzystwa,
8. Współpraca z innymi niemieckimi stowarzyszeniami i instytucjami,
9. Prowadzenie działalności gospodarczej.

RODZIAŁ III Nabywanie i utrata członkostwa. Prawa i obowiązki członków Towarzystwa.
§ 7. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba narodowości lub pochodzenia niemieckiego, która ukończyła 16 lat. Członkiem Towarzystwa mogą być też Niemcy, którzy nie zamieszkują na terenie Polski. Małoletnia osoba, która nie ukończyła 16 lat, a jest narodowości lub pochodzenia niemieckiego, może być członkiem zwyczajnym, jeżeli ukończyła 13 lat i przedłożyła pisemną zgodę swego przedstawiciela ustawowego.
§ 8. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna i prawna, niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby, która popiera statutowe cele Towarzystwa i ukończyła 13 rok życia. Osoba małoletnia poniżej 16 lat musi na przynależność do Towarzystwa mieć pisemną zgodę swego przedstawiciela ustawowego.
§ 9. Zarząd Towarzystwa może nadać Członkowstwo Honorowe każdej osobie fizycznej, która posiada szczególne zasługi dla Towarzystwa.
§ 10.
1. Członkostwo nabywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Towarzystwa i po zatwierdzeniu jej przez Przewodniczącego oraz po wpłaceniu wpisowego oraz składki członkowskiej za bieżący kwartał. Zarząd Towarzystwa może przekazać uprawnienia do zatwierdzenia deklaracji o przystąpieniu Zarządom Kół.
2. Odwołanie od decyzji odmownej rozpatruje Komisja Rewizyjna, która rozstrzyga ostatecznie.
§ 11. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz i organów Towarzystwa z zastrzeżeniem zawartym w § 12,
2. Korzystać z lokalu, urządzeń i środków Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd,
3. Uczestniczyć w organizowanych przez Towarzystwo imprezach,
4. Wystąpić z Towarzystwa przez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi.
§ 12. Członek wspierający, oraz niepełnoletni członek zwyczajny posiada wszelkie uprawnienia wymienione w § 11 z wyjątkiem wymienionych w pkt. 1 paragrafu 11. § 13. Członek Towarzystwa ma obowiązek w sposób sumienny i godny:
1. Brać udział w pracach podjętych dla realizacji statutowych celów i zadań Towarzystwa,
2. Przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał i innych aktów decyzyjnych organów Towarzystwa,
3. Wpłacać terminowo składki członkowskie.
§ 14. Utrata członkowstwa Towarzystwa następuje w wyniku:
1. Rozwiązania Towarzystwa,
2. Wystąpienia członka z Towarzystwa,
3. Śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej,
4. Skreślenia członka z listy członków Towarzystwa z powodu długotrwałego nieuczestniczenia w pracach Towarzystwa lub niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
5. Wykluczenia członka z Towarzystwa z powodu rażąco zawinionego naruszenia Statutu, uchwał i innych aktów decyzyjnych władz Towarzystwa, bądź działania na szkodę Towarzystwa.
§ 15.
1. Uchwałę w sprawie skreślenia lub wykluczenia członków Towarzystwa podejmuje Zarząd Towarzystwa,
2. Od uchwały Zarządu skreślony lub wykluczony może odwołać się do Komisji Rewizyjnej, która rozstrzyga ostatecznie.

RODZIAŁ IV Struktura organizacyjna i władze Towarzystwa
§ 16. 1.Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zgromadzenie Członków (Walne Zgromadzenie Delegatów),
b) Zarząd Towarzystwa,
c) Komisja Rewizyjna 2. W wypadku, gdy liczba członków Towarzystwa przekroczy 450 osób Walne Zgromadzenie Członków zostaje zastąpione Walnym Zgromadzeniem Delegatów.
§ 17. Delegaci Walnego Zgromadzenia wybierani są na szczeblu Koła, na okres 2 lat. Szczegółową normę przedstawicielstwa określa Zarząd Towarzystwa na każde zebranie.
§ 18.
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów).
2. Walne Zgromadzenie ma charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa lata.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa z własnej inicjatywy, na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej, co najmniej połowy ogólnej liczby Kół lub co najmniej połowy delegatów, w terminie do dwóch miesięcy od chwili złożenia żądania.
§ 19. Do zadań Walnego Zgromadzenia należy:
1. Wytyczenie głównych kierunków pracy Towarzystwa,
2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa,
3. Wybór Zarządu Towarzystwa w składzie pięciu do siedmiu osób na okres do następnego Walnego Zgromadzenia, przy czym Walne Zgromadzenie imiennie wybiera Przewodniczącego. Jeżeli Walne Zgromadzenie udziela ustępującemu Zarządowi absolutorium, a nikt z członków zwyczajnych Towarzystwa, biorących udział w tym Zgromadzeniu, nie składa wniosku o przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego lub pozostałych członków Zarządu, wówczas kadencja Przewodniczącego, względnie Zarządu przedłuża się do następnego Walnego Zgromadzenia,
4. Uchwalenie Statutu Towarzystwa oraz wprowadzenie zmian w jego treści,
5. Ustalenie wysokości składek członkowskich,
6. Podjęcie decyzji o rozwiązaniu Towarzystwa,
7. Wybór Komisji Rewizyjnej w składzie od 3 do 5 osób.
§ 20.
1. Organem kierującym Towarzystwa w okresie między Walnym Zgromadzeniem jest Zarząd Towarzystwa. Kadencja Zarządu upływa w dniu wyboru nowego Zarządu.
2. Zarząd jest właściwy we wszystkich sprawach statutowo nie zastrzeżonych na rzecz innych władz Towarzystwa, a w szczególności: – wybiera ze swego grona dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarza i skarbnika, – kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia, – zwołuje Walne Zgromadzenie oraz uchwala zasady jego przebiegu, – może powołać komisje problemowe i ustalać zakres ich działania, – sprawuje zarząd majątkiem Towarzystwa, – ustala budżet Towarzystwa, odpowiada za prawidłową jego realizację oraz sprawozdawczość, – podejmuje uchwały o przystąpieniu do innych organizacji, – składa raz w roku sprawozdanie ze swej działalności Komisji Rewizyjnej; na jej żądanie może to czynić wcześniej i częściej, – ustanawia pełnomocników i określa zakres ich działania, – tworzy terenowe struktury organizacyjne Towarzystwa, nadzoruje ich działalność statutową i finansową, uchyla uchwały zarządów terenowych sprzeczne ze statutem lub uchwałami władz Towarzystwa, w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w pracy zarządów terenowych może je zawiesić i zwołać nadzwyczajne zebranie w celu wyboru nowych władz, – ustala szczegółową normę przedstawicielstwa dla wyboru delegatów na walne zgromadzenie.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
4. Przewodniczący Zarządu Towarzystwa: – zwołuje posiedzenie Zarządu Towarzystwa, – organizuje prace Zarządu i kieruje bieżącymi sprawami Towarzystwa: czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Towarzystwa.
§ 21.
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Towarzystwa należy: – dokonać wyboru przewodniczącego tej Komisji i jego zastępcy, – skontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej, finansowej oraz stanu majątkowego Towarzystwa, – składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności i zgłaszanie stosownych wniosków, – występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wypadku stwierdzenia nieprawidłowej działalności Zarządu,
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 22.
1. Jako terenowe jednostki organizacyjne Towarzystwa tworzone są Koła.
2. Koła tworzone są przez Zarząd na obszarze, na którym co najmniej 15 członków Towarzystwa wyrazi taką wolę. 3. Koła realizują podstawowe zadania statutowe Towarzystwa
4. Władzami w Kole są:
a) Zebranie Koła
b) Zarząd Koła
c) Komisja Rewizyjna.
5. Zebranie Koła wybiera i deleguje swojego przedstawiciela na Zgromadzenie Delegatów według szczegółowej normy przedstawicielstwa określonej przez Zarząd.
§ 23.
1. Koła mogą zrzeszać się w Okręgach, które tworzy Zarząd na terenie działania co najmniej pięciu Kół.
2. Zadaniem Okręgów jest koordynowanie i inspirowanie wspólnych działań i przedsięwzięć zrzeszonych w nim Kół.
§ 24. Koła i Okręgi działają w oparciu i zgodnie z niniejszym Statutem stosując go odpowiednio.
§ 25. Jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej:
1. Decyzje i uchwały władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności 50% uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – wyznaczonym nie później niż po siedmiu dniach – niezależnie od ilości obecnych,
2. Na żądanie 1/3 uprawnionych do głosowania przeprowadza się głosowanie tajne,
3. Wybór Przewodniczącego jest tajny, decyduje zwykła większość głosów: w razie równości głosów przeprowadza się ponowne głosowanie, a przy powtórnej równości głosów decyduje wynik losowania,
4. Członkowie określonej władzy (organu) Towarzystwa powiadamiani są o terminie i miejscu posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Towarzystwie, nie później niż na jeden tydzień przed zamierzonym posiedzeniem,
5. Obrady władz Towarzystwa są protokołowane, do protokółu załącza się teksty podjętych decyzji i uchwał, protokoły przechowuje według kolejności Zarząd Towarzystwa; protokół podpisuje protokolant oraz prowadzący zebranie, posiedzenie lub zgromadzenie. Kopię każdego protokołu otrzymuje również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
6. Decyzje Zarządu Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, w razie ich równości decyduje głos Przewodniczącego.

RODZIAŁ V Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz. Zaciąganie zobowiązań majątkowych.
§ 26. Towarzystwo jest reprezentowane na zewnątrz przez przewodniczącego Zarządu, a w jego zastępstwie przez innego upoważnionego przez Zarząd członka Zarządu.
§ 27.
1. Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa w zakresie zarządu mieniem, a także w innych sprawach statutowych Towarzystwa składają dwaj członkowie Zarządu Towarzystwa lub jeden członek tego zarządu i osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa (pełnomocnik).
2. Zarząd Towarzystwa może udzielić swemu Przewodniczącemu upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli w zakresie prowadzenia bieżącej działalności Towarzystwa.
3. Jeżeli czynność prawna przekraczająca zakres bieżącej działalności Towarzystwa może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest zgoda skarbnika, a w razie jej braku lub odmowy – uchwała Zarządu.
4. Osoby uprawnione do dysponowania środkami finansowymi Towarzystwa nie mogą:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń wzgl. zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do członków Towarzystwa, w tym członków organów władzy Towarzystwa lub pracowników Towarzystwa oraz osób, z którymi członkowie lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrwieństwa lub powinowactwa w lini prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej “osobami bliskimi”
b) przekazywać majątku Towarzystwa na rzecz członków Towarzystwa, w tym członków organów władzy Towarzystwa, lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stostunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
c) wykorzystywać majątku Towarzystwa na rzecz członków Towarzystwa, w tym członków organów władzy Towarzystwa, lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa
d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub uslug od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, w tym członkowie organów władzy Towarzystwa lub pracownicy Towarzystwa oraz ich osoby bliskie.

RODZIAŁ VI Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanowienia składek członkowskich i wpisowego
§ 28. Środki finansowe Towarzystwa pochodzą z:
1) składek członkowskich
2) darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Towarzystwa oraz ofiarności publicznej,
3) dotacji otrzymywanych od właściwych organów administracji publicznej,
4) prowadzenia działalności gospodarczej.
§ 29.
1. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie.
2. Składki członkowskie przeznaczone są na finansowanie działalności Towarzystwa. Sposób podziału składek ustali Zarząd.

RODZIAŁ VII Zasady dokonywania zmian Statutu, sposób rozwiązywania się Towarzystwa.
§ 30.
1. O zmianach i uzupełnieniach niniejszego Statutu oraz o rozwiązaniu Towarzystwa decyduje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie wyznaczonym nie później niż po siedmiu dniach – niezależnie od liczby obecnych.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu swojego majątku i wybiera komisję likwidacyjną do jego likwidacji.

RODZIAŁ VIII Postanowienia końcowe
§ 31.
1. Towarzystwo może być członkiem organizacji zrzeszających stowarzyszenia społeczno-kulturalne mniejszości niemieckiej w Polsce.
2. Uchwałę o wstąpieniu podejmuje Zarząd Towarzystwa.
3. W spawach nie unormowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy ustawowe dot. stowarzyszeń w Polsce, traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy i inne przepisy prawa dotyczące mniejszości.
§ 32.
1. W celu wypełnienia zadań statutowych, jako techniczno-wykonawczy organ Towarzystwa może zostać utworzone Biuro Towarzystwa, którym zarządza Kierownik Biura powołany przez Zarząd
2. Kierownik Biura realizuje uchwały Zarządu i działa w granicach udzielonego mu przez Zarząd pełnomocnictwa oraz ustalonego przez Zarząd budżetu.